Reklamační podmínky

1. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMACE

a) Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

b) Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho součástí) způsobené používáním. Záruka se nevztahuje na barevnou stálost produktu. Záruka se nevztahuje na bezvadnost povrchu u produktů bez povrchové ochrany (zejména ocelové, litinové nádobí, vařiče, hořáky a jiné vybavení či příslušenství). Kratší životnost výrobku nebo jeho součástí (doba používání méně než 24 měsíců) např. infra zářivky až 5000 hodin, UV-A zářivky až 8000 hodin, žárovky, hubice, pájecí hroty, struny, čepele pájek, atraktany, lávové kameny apod., nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Životnost produktu s kratší životností vám sdělíme na vyžádání.

c) Kupujícím – spotřebitelům je poskytována zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní, s drobnou vadou apod. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží). U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

d) Kupující – podnikatel (subjekt s IČ) uplatňuje nároky z vad dle obchodního zákoníku, nevztahuje se na něj záruka podle občanského zákoníku. Má se zato, že kupující - podnikatel (subjekt s IČ) uzavřel s prodávajícím dohodu o záručních podmínkách při uzavření kupní smlouvy. Není li dohoda uzavřena, záruku prodávající dobrovolně neposkytuje.

e) V případě, že kupující objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

f) V případě reklamace zboží je kupující povinen vyplnit reklamační protokol (ke stažení zde), přesně popsat vady zboží a zaslat toto vymezení vad prodávajícímu písemně na adresu Da-So Group s.r.o., Bruzovice 141, Bruzovice 73936 (adresa pro fyzický příjem reklamací) nebo e-mailem na da-so@da-so.cz. Prodávající doporučuje zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, jelikož prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím reklamovaného zboží.

g) Prodávající posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí kupujícího elektronicky nebo telefonicky o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude kupující vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.

h) Záruka se nevztahuje na vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, použitím zboží v rozporu s návodem k použití 

i) Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

  • mechanickým poškozením zboží
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí a mechanickými vlivy prostředí, které je prodávajícím pro užití zboží určeno
  • neodbornou montáží, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží
  • nadměrným zatěžováním
  • na vady vzniklé z užívání
  • působením přírodních živlů nebo vyšší moci

2. ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMACE

a) Je-li kupujícím spotřebitel a v případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to:

aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo do smlouvy odstoupit.


b) To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo se neprokáže opak.

c) Je-li kupujícím spotřebitel, má v závislosti na povaze vady při uplatnění zákonné záruky v rozmezí mezi
7 – 24 měsícem záruční doby tato práva:

jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady (prodávající však může rozhodnout, že místo opravy zboží vymění zboží za zboží bezvadné), není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné má kupující právo požadovat výměnu vadného zboží nebo vadné součásti. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy
jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva náleží spotřebiteli, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje zejména, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy. Volbu způsobu vyřízení reklamace provádí kupující. Prodávající na nevhodnost volby kupujícího upozorní a navrhne vhodný způsob (zejména v případě, kdy kupující vyžaduje způsob týkající se odstranitelné vady, ale prodávající zjistí, že se jedná o vadu neodstranitelnou). Pokud spotřebitel nezvolí způsob vyřízení reklamace v prodávajícím poskytnuté přiměřené lhůtě, zvolí jej prodávající.

d) V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta. 

e) Je-li kupujícím spotřebitel, o reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem. V případě, že reklamace není vyřízena do 30 dnů od jejího podání (nebylo-li dohodnuto jinak), považuje se reklamovaná vada za neodstranitelnou.

f) Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy do doby, kdy byl kupující povinen věc převzít.

S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče - více informací.   Rozumím